نحوه اثبات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بعد از بازنشتگی عادی

در شاخه : مجموع مقررات و آرای مربوط به مشاغل سخت و زیان آور


بازنشستگی مشاغل زیان آور-بازنشستگی مشاغل سخت-نحوه بازنشستگی مشاغل سخت-وکیل شکایت از تامین اجتماعی تهران-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل شکایت از تامین اجتماعی-وکیل عدالت اداری

صدور حکم بازنشستگی به صورت عادی نافی حق مکتسبه شاکی در بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 910032/17/91

رای دیوان

شاکی طی دادخواست تقدیمی بیان داشته از تاریخ 1354/4/21 لغایت 1382/12/28 به مدت 28 سال 7 ماه و 22 روز در مشاغل سخت و زیان آور در پتروشیمی مشغول به کار بوده و کمیته استانی نیز سخت و زیان آور بودن شغل وی را مورد تایید قرار داده ولی سازمان تامین اجتماعی در سال 1382 نسبت به صدور حکم بازنشستگی عادی برای نامبرده اقدام نموده و اینک خواستار اصلاح حکم به برقراری مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور می باشد که با توجه به مجموع محتوای پرونده و لایحه جوابیه مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس و مستندات ابرازی و با عنایت به اینکه کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین نامه اجرای ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی سخت و زیان آور بودن شغل شاکی را مورد تایید قرار داده و از طرفی مشتکی عنه ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده و تنها ایراد سازمان این است که شاکی در سال 1382 به صورت عادی تقاضای بازنشستگی نموده و جهت ایشان مستمری برقرار گردیده است ک این موضوع نمی‌تواند حق مکتسبه شاکی در گذشته را تضییع نماید و قطع رابطه کاری و ترک کار مستندا به رای صادره در پرونده کلاسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مانع استفاده از حقوق قانونی وی گردد و بنابراین شاکی شرایط مندرج در ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاق به ماده 76 قانون تامین اجتماعی جهت برقراری مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را دارد و لذا با وارد دانستن شکایت رای به ورود شکایت و الزام به بازنشسته کردن شاکی به جهت اشتغال به مشاغل سخت صادر و اعلام می گردد رای صادره به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه رحیمی _روحی

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان اور اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


بازنشستگی مشاغل زیان آور - بازنشستگی مشاغل سخت - اثبات بازنشستگی مشاغل زیان آور
نحوه اثبات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بعد از بازنشتگی عادی,صدور حکم بازنشستگی به صورت عادی نافی حق مکتسبه شاکی در بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور نیست.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها