شرایط تبدیل وضعیت کارمندان از قراردادی به پیمانی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


تبدیل قراردادی به پیمانی-تبدیل وضعیت به پیمانی-شرایط تبدیل وضعیت کارمندان-مقررات تبدیل وضعیت-وکیل با تجربه دیوان عدالت-وکیل پایه یک دیوان عدالت-وکیل کارمندان در دیوان-وکیل متخصص دیوان عدالت

تبدیل وضعیت مستند به تمدید مداوم قرارداد مدت طولانی تمدید قرارداد از موجبات الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.وکیل تخصصی تبدیل وضعیت،وکیل تبدیل وضعیت کارمندان،وکیل برای تبدیل وضعیت

کلاسه پرونده : 3908/4/90

رای دیوان

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر با این توضیح که اظهار داشته از تاریخ 76/1/1 تاکنون در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان مشغول به کار بوده و از محل اعتبارات جاری آن دستگاه حقوق و دستمزد اینجانب پرداخت می شود با توجه به مصوبه شماره 17296/3591ه_ 78/3/1 هیات وزیران و رای وحدت رویه شماره 555_ 87/8/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی را دارم با توجه به مندرجات اوراق پرونده و ضمائم دادخواست شاکیه و ملاحظه مفاد لوایح دفاعیه طرفهای شکایت که منکر اشتغال شاکیه در مدت مذکور نشده اند و قراردادهای منعقده پیوست دادخواست نیز حاکی از صحت ادعای مشارالیها مبنی بر اشتغال قبل از سال 1378 به صورت قراردادی و تمام وقت و با دریافت حقوق از اعتبارات دولتی می باشد و با عنایت به مفاد بند اول مصوبه شماره صدرالذکر هیات وزیران مبنی بر اینکه دستگاههای دولتی مکلفند کارکنان خرید خدمت خود را که به خدمتشان نیاز دارند به پیمانی تبدیل نمایند و اشتغال شاکیه به مدت طولانی و ادامه خدمت وی تاکنون بیانگر نیاز دستگاه متبوع به خدمت وی و رضایت از خدمت مشارالیها می باشد و با در نظر گرفتن اینکه قوانین و مقررات بعدی ناظر بر آتیه بوده و نافی حقوق مکتسبه کارکنان می‌باشند شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود دادخواست و الزام طرف های شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی شاکیه به پیمانی صادر و اعلام می‌شود رای صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه موسوی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


وکیل تخصصی تبدیل وضعیت - وکیل تبدیل وضعیت کارمندان - وکیل برای تبدیل وضعیت
نمونه رای تبدیل وضعیت,اشتغال طولانی مدت کارمندان به طور تمام وقت و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی به همراه رضایت خدمتی از جمله دلائل موافقت با تبدیل وضعیت در دیوان عدالت اداری می باشند

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی