نحوه ابطال پاسخ استعلام ثبتی در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد ثبت


نحوه اعتراض به تصمیمات ثبتی-وکیل اعتراض به ثبت-وکیل تهران در دیوان-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شرکتها در دیوان-وکیل شکایت از ثبت-وکیل شکایت از سازمانها-وکیل شکایت در دیوان

صرف اعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد نظر شاکی توسط رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اظهارنظر اداری تلقی نمی‌شود تا قابلیت ابطال داشته باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 911482

رای دیوان

صرف اعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد نظر شاکی توسط رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر به منزله اظهارنظر اداری تلقی نشده تا قابلیت ابطال را داشته باشد بلکه پاسخ مزبور طی جریان ثبتی پلاک موصوف بر اساس پرونده موجود در اداره ثبت می باشد که به مراجع قضایی اعلام شده و چنانچه موضوعی خلاف واقعیت موجود در پرونده ثبتی اعلام شده با جمع شرایط واجد جنبه کیفری بوده و از مصادیق موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد با توجه به مراتب مزبور قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است .

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه جعفری ورامینی_ بشارتی فر

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه های بیشتری از آرای دیوان عدالت اداری در مورد ثبت را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


وکیل در دیوان عدالت - وکیل جهت دیوان عدالت - وکیل متخصص دیوان عدالت
نحوه ابطال پاسخ استعلام ثبتی,صرف اعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد نظر شاکی توسط رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اظهارنظر اداری تلقی نمی‌شود تا قابلیت ابطال داشته باشد.