ایام سابقه تدریس سربازان معلم حق التدریس

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به آموزش و پرورش


بهترین وکیل دیوان عدالت-سابقه خدمت معلم تدریسی-سابقه معلم حق التدریس-وکالت پرونده های دیوان عدالت-وکیل پرونده های عدالت اداری-وکیل جهت دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل شکایت استخدامی

ایام تدریس معلمان عنوان سرباز معلم سابقه حق التدریس ایشان محسوب نمی گردد لذا الزامی برای استخدام ایشان به عنوان معلمان حق التدریسی وجود ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970905100136 مورخ 1392/03/05

رای دیوان

حکم قانونی ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق التدریس موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و تبصره های آن از حیث جواز استخدام اشخاصی با لحاظ سوابق تدریس صرفا نظر بر معلمین حق التدریس بوده و منصرف از معلمان با عنوان سرباز معلم می‌باشد مضافاً در قانون مورد اشاره قیدی دال بر احتساب ایام تدریس این گونه افراد در قالب حق التدریس آورده نشده و اینکه احتساب ایام خدمت سربازی در سنوات خدمت ملازمه ای با شمول قانون نیست به این قبیل اشخاص ندارد بنابراین دادنامه صادره از شعبه محترم 10 به دلیل عدم تبادل لایحه موضوع ماده 22 قانون دیوان عدالت مغایر با موازین فوق الذکر تشخیص و لذا مستندا به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن نقض دادنامه و به دلیل عدم احراز سوابق حق التدریس شاکی بدون احتساب ایام سربازی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود این رای قطعی است.

رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری _مستشاران شعبه اشراقی_ یاورزاده_ درزی رامندی _دلاوری

برای مطالعه نمونه های بیشتری از ارائ مربوط به آموزش و پروش اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - سنوات سرباز معلم
سابقه خدمت معلم حق التدریس,ایام تدریس معلمان عنوان سرباز معلم سابقه حق التدریس ایشان محسوب نمی گردد لذا الزامی برای استخدام ایشان به عنوان معلمان حق التدریسی وجود ندارد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی