دستور موقت جلوگیری از قطع حقوق عضو هیات علمی

در شاخه : نمونه آرای دستور موقت دیوان عدالت اداری


توقف قطع حقوق-حقوق هیات علمی دانشگاهها-دستور موقت قطع حقوق-وکیل برای دستور موقت دیوان عدالت-وکیل تخصصی دستور موقت-وکیل دستور موقت-وکیل دستور موقت دیوان عدالت

با توجه به ماده 15 قانون دیوان توقف قطع حقوق عضو هیات علمی حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‌باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 91099770900102082

رای دیوان

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه قطع حقوق هیات علمی به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‌شود بدیهی است نسبت به اصل خواسته رسیدگی و مبادرت به صدور رای مقتضی خواهد گردید.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی_ مولابیگی

برای مطالعه تعداد بیشتری از احکام دستور موقت در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


دستور موقت - دستور موقت دیوان عدالت - جلوگیری از قطع حقوق
نمونه رای توقف قطع حقوق هیات علمی,مطابق این نمونه رای با توجه به ماده 15 قانون دیوان توقف قطع حقوق عضو هیات علمی حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‌باشد.