دادخواست صحیح الزام به پرداخت حق بیمه در دیوان عدالت

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


الزام کارفرما به پرداخت بیمه-دادخواست الزام به پرداخت بیمه-نمونه رای بابت بیمه-وکالت تخصصی تامین اجتماعی-وکیل برای تامین اجتماعی-وکیل پرونده های تامین اجتماعی-وکیل تخصصی عدالت اداری-وکیل جهت دیوان عدالت-وکیل دعاوی تامین اجتماعی-وکیل دیوان عدالت اداری

خوانده در دعوی الزام به پرداخت حق بیمه علاوه بر سازمان متبوع مستخدم سازمان تامین اجتماعی یا صندوقی است که حق بیمه را دریافت می نماید.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970901600359 مورخ 1392/03/01

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته فوق الذکر پرداخت بیمه و خسارت شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن نظر به اینکه شاکی می بایست به موجب رای شماره 675_86/8/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر طرفی که حق بیمه را باید پرداخت نماید تامین اجتماعی یا صندوقی که حق بیمه را دریافت می نماید را نیز طرف دعوی قرار دهد که در مانحن فیه چنین ننموده لذا شکایت با این کیفیت وارد نیست قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره مستندا به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه باقری _عبدالمنافی

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به تامین اجتماعی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


الزام کارفرما به پرداخت بیمه - شکایت از کارفرما برای بیمه - وکیل دیوان عدالت تهران
نحوه صحیح شکایت از سازمان دولتی برای حق بیمه,خوانده در دعوی الزام به پرداخت حق بیمه علاوه بر سازمان متبوع مستخدم سازمان تامین اجتماعی یا صندوقی است که حق بیمه را دریافت می نماید.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی