نمونه رای احتساب سابقه خدمت کارکنان شرکتی برای سابقه دولتی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - مجموع مقررات و آرای مربوط به سوابق خدمت کارمندان


احتساب سوابق کارکنان شرکتی-سابقه برای کارکنان شرکتی-سابقه دولتی با کار شرکتی-سابقه دولتی کارکنان شرکتی-سوابق کارکنان شرکتی-محاسبه سوابق کارکنان شرکتی-نحوه احتساب سوابق شرکتی-نمونه رای احتساب سوابق-وکیل امور اداری-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دعاوی اداری-وکیل دعاوی عدالت اداری

مدت خدمت کارکنان شرکتی به دلیل عدم رابطه مستقیم استخدامی با ادارات دولتی جزءسنوات خدمت دولتی محسوب نمی‌شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970955600035 مورخ 1393/03/17

رای دیوان

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مفاد لایحه دفاعیه و ضمائم دادخواست شاکی الزام طرف شکایت به احتساب سنوات غیر رسمی به عنوان سنوات خدمت رسمی نظر به اینکه مشارالیه در مدت مورد ادعای خود به طور مستقیم در دانشگاه طرف شکایت اشتغال نداشته بلکه در شرکتهای خدماتی بخش خصوصی با دانشگاه مذکور همکاری داشته و تصویر گواهی های ارائه شده نیز از ارزش و اعتبار قضایی برخوردار نمی باشد زیرا که حاکی از اشتغال وی با حکم کارگزینی و اخذ حقوق به طور مستقیم از دستگاه متبوع باشد نیست علیهذا به استناد تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب 72 الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری_ کریمی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای بدوی - سابقه کار کارمندان شرکتی
شرایط احتساب خدمت کارکنان شرکتی,برابر قانون مدت خدمت کارکنان شرکتی به دلیل عدم رابطه مستقیم استخدامی با ادارات دولتی جزءسنوات خدمت دولتی محسوب نمی‌شود.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی