رسیدگی به تخلف تغییر کاربری غیر مجاز در  کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 99 استانداری


بهترین وکیل دیوان عدالت-تخلف دیوار کشی-رای بابت دیوار کشی-رای کمیسیون ماده 99-شرایط تغییر کاربری-مجازات تخلف دیوار کشی-مقررات تغییر کاربری-مقررات دیوار کشی-نمونه رای تخلف دیوار کشی-وکیل امور تغییر کاربری-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت-وکیل عدالت اداری

تغییر کاربری غیر مجاز دیوار کشی از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز محسوب می شود .

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد .

شماره دادنامه : 9109970903103312 مورخ 1391/12/13

رای دیوان

ملاحظه میگردد شاکی فوق الذکر به طرفیت کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری استان خراسان رضوی به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها اعلام شکایت نموده است با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه شاکی دلیل مستدل و یا مدرک مستندی که رای مذکور خلاف مقررات صادر شده باشد ارائه نداده و وفق ماده 3 اصلاحی 85/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون فوق الذکر دیوارکشی با قید مندرج در ماده مذکور از مصادیق تغییر کاربری محسوب می گردد لذا از نظر هیات شعبه تخلفی از مقررات در صدور رای مذکور مشاهده نمی گردد لذا رای به رد شکایت مشارالیه صادر می گردد رای مذکور مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه اکابری _رسالتی

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه آرای بیشتری در مورد تغییر کاربری و جهاد کشاورزی را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


تغییر کاربری اراضی زراعی - جریمه دیوار کشی باغ - مجازات دیوار کشی زمین زراعی
نمونه رای تغییر کاربری باغ,تغییر کاربری غیر مجاز دیوار کشی از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز محسوب می شود .

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی