وظایف و مسئولیتهای مهندس ناظر ساختمان

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری


شرح وظایف مهندس ناظر-میزان وظایف مهندس ناظر-وظایف قانونی مهندس ناظر-وظایف مهندس ناظر-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل شکایت علیه شهرداری-وکیل عدالت اداری

وظایف و مسئولیت های ناظران حقیقی و حقوقی در فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ذکر شده است وفق ماده 13 فصل مذکور ناظران مکلف اند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق مراحل اجرایی ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن و مقررات ملی ساختمان و اصول فنی و مهندسی نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مقررات و نقشه های مذکور گواهی نمایند به طور خلاصه میتوان وظایف ناظر را به شرح زیر عنوان کرد :

1. بازدید محل اجرای ساختمان: آشنایی با موقعیت ملک بررسی انطباق ملک با نقشه های مصوب بررسی وضعیت پلاک ها و ساختمان های مجاور

2. عقد قرارداد نظارت با مالک

3. کنترل نقشه های معماری و محاسباتی و برای ناظرین تاسیسات نقشه های تاسیسات

4. تحویل برگ تعهد نظارت

5. ابلاغ شروع عملیات ساختمانی

6. ارائه گزارش توجیهی درباره ی ایمن سازی و گودبرداری

7. نظارت بر عملیات ساختمان و ارائه گزارش‌های لازم

8. رعایت مقررات ملی ساختمان و ابلاغ موارد فنی به مالک

9. کنترل تغییرات نقشه های معماری سازه و تاسیساتی

10. تحویل برگ تایید اتمام کار

11. اعلام به موقع و کتبی خلاف و عدم خلاف به شهرداری و در صورت نیاز اعلام توقف عملیات ساختمانی به شهرداری و توقف آن توسط شهرداری یا مقام قضایی در بند 7.13 فصل چهارم مبحث دوم وظایف ناظر آن رشته های معماری عمران برق مکانیک و ناظر هماهنگ کننده به تفصیل آمده است (بند های 1.7.13 و 2.7.13) بر اساس بند 3.4.14 فصل مذکور پروانه و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای همه ی ناظران هماهنگ کننده و مجری باشد. در ماده‌ی 15 فصل چهارم در خصوص چگونگی تشکیل ناظران حقوقی و وظایف آنها بحث شده است در ساختمان هایی که دارای مجری می باشند مسئولیت رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان های پیرامون آن بر اساس بند 3.1.7 مبحث دوم و بند 2.5.1.12 مبحث 12 مقررات ملی ساختمان بر عهده ای مجری ساختمان میباشد و مهندسان ناظر صرفاً وظیفه کنترل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا را برعهده دارند نامه‌ی شماره 110/86/25138 مورخ 86/11/9 سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان تهران در همین راستا صادر شده است.برگرفته از حقوق مردم در شهرداریها-جلیل پورسلیم بناب

برای مطالعه مقررات دیگر شهرسازی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


وظایف مهندس ناظر - وظایف مهندس ناظر معماری - وظایف مهندس ناظر ساختمان
مسئولیت مهندس ناظر ساختمان, بر اساس مقررات ملی ساختمان وظیفه انطباق در مراحل اجرایی ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی و مقررات ملی ساختمان را بر عهده دارد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی