نمونه رای معافیت فرزندان شاهد از پرداخت حق بیمه

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


بیمه فرزندان شهدا-شرایط معافیت فرزندان شاهد از بیمه-معافیت فرزند شهید از بیمه-معافیت فرزند شهید بیمه-مقررات معافیت فرزندان شاهد از بیمه-نمونه رای معافیت بیمه-وکیل دیوان عدالت در تهران-وکیل متخصص دیوان عدالت

شماره دادنامه 1006

مرجع رسیدگی شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر خواه آقای م م فرزند ب تجدیدنظرخوانده تامین اجتماعی خراسان رضوی تجدید نظر خواسته اعتراض به دادنامه شماره 4108_93/10/28 صادره از شعبه 29 بدوی دیوان گردشکار

تجدید نظرخواه دادخواستی به طرفیت تجدید نظر خوانده به خواسته معافیت از پرداخت حق بیمه تقدیم دیوان عدالت اداری می نماید که پرونده به شعبه بدوی مذکور ارجاع و پس از ثبت نسخه‌ی دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت ارسال که به شرح لایحه دفاعیه پیوست دادخواست اقدام به اعلام پاسخ نموده است و در نهایت شعبه بدوی با بررسی دلایل طرفین پرونده در نهایت رای به رد شکایت صادر و پس از ابلاغ رای دیوان تجدیدنظرخواه با تقدیم دادخواست درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره را می نماید و دادخواست تجدیدنظر توسط معاون محترم دیوان به این شعبه ارجاع می‌شود و پس از ثبت به کلاسه فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتی با رعایت مبحث دوم از فصل دوم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم بر رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان به دعوا رسیدگی شد و اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

رای شعبه پنجم تجدید نظر دیوان

نظر به اینکه اولاً به موجب بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که طی ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ گردیده و النهایه وفق بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب 89/10/15 فرزندان شهدا معاف از پرداخت حق بیمه میباشند و محدودیتی ناشی از اعتبار و پیش بینی آن در بودجه مانع از پذیرش خواسته تجدیدنظرخواه نمی باشد ثانیاً موانع قانونی مقرر در مواد 26 و 29 و 224 و 225 قانون برنامه پنجم توسعه راجع به ممنوعیت ایجاد تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در بودجه سنواتی توسط صندوق‌های بیمه‌ای و  صندوق‌های بازنشستگی از ایجاد تعهد مالی زاید بر اعتبارات مصوب و لزوم تامین بار مالی احکام مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه منافاتی با اعمال و اجرای قانون بر مبنای اهرم های قانونی تعبیه شده از سوی قانونگذار در ارتباط با احکام مراجع قضایی نداشته و استنکاف از اجرای رای مرجع قضایی با طرح مباحث راجع به لزوم تامین اعتبار با استناد به مواد مذکور فاقد موقعیت قانونی است ثالثا بر اساس بند الف ماده 8 قانون محاسبات عمومی احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه جز دیون بلامحل محسوب می‌شود چرا که در بودجه مربوط به اعتباری برای آن منظور نشده و خارج از اختیار و اراده دستگاه ایجاد شده است و باید برابر ماده 13 قانون برنامه و بودجه اعتبار به آن تخصیص یا برابر ماده 58 قانون محاسبات عمومی از محل اعتبارات جاری موجبات اجرای حکم مرجع قضایی فراهم گردد را به آن مطابق بند ج ماده 19 قانون محاسبات عمومی حکم محکمه قضایی یکی از منابع ایجاد دین بر ذمه دولت است و دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 و در خصوص آراء دیوان عدالت اداری برابر بند ماده 111 قانون دیوان امکان اجرای حکم را فراهم نماید لذا بنا به جهاد فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رای معترض به حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری -محمد ساریخانی

مستشار شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری-محمدرضا دلاوری

برای بیشتر دانستن حقوق و مزایای خانواده شهدا و جانبازان و..... اینجا  را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


نمونه رای - نمونه رای بدوی - نمونه رای تجدید نظر
نمونه رای دیوان عدالت اداری,بابت معافیت فرزندان شاهد از پرداخت حق بیمه مربوط به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و محکومیت این سازمان به معافیت فرزندان شاهد و لو با وجود ادعای طرف شکایت مبنی بر عدم تامین اعتبار