شرایط صدور پروانه ساختمانی در ملک مشاعی

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مقررات مربوط به صدور پروانه ساخت شهرداری


وکیل شکایت علیه شهرداری-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل دیوان عدالت-وکیل کمیسیون توافقات تهران-وکیل شهرداری در تهران-وکیل امور اراضی-وکیل تخصصی زمین شهرداری-وکالت تخصصی شهرداری-وکیل ماهر شهرداری-وکیل انبوه سازان-وکیل شکایات ساختمانی-پروانه ساخت برای ملک ورثه ای

بدیهی است در املاک مشاعی که کلیه مالکین مشاعی در جز  جز و ذرات آن مال با یکدیگر شریک مشاعی بوده هرگونه اقدام  و تصرف در ملک منوط به اجازه سایر مالکین مشاعی دارد میزان مالکیت مالکین در این اجازه تاثیری نداشته و چنانچه هرکدام از مالکین ولو اینکه  دارای کمترین یا سهم ناچیزی از مالکیت ملک داشته باشد نیز در صورت عدم تفویض اقدامات مالکینی که سهام بیشتری دارند آن اقدام صحیح و معتبر نخواهد بود بنابراین در خصوص صدور پروانه ساختمانی نیز این موضوع مصداق داشته و شهرداری برای جلوگیری از هرگونه ادعای بعدی مالکین مشاعی   که تقاضای صدور پروانه ساختمانی ننموده‌اند صدور پروانه ساختمانی را منوط به رضایت کلیه مالکین مشاعی نموده است

هرگونه تصرف در ملک مشاع از جمله صدور پروانه ساختمانی باید با رضایت همه مالکان مشاعی باشد و با عدم رعایت این مهم حکم به ابطال پروانه صادر می گردد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970903203203 مورخ 1391/11/2

رای دیوان در خصوص شکایت شاکی فوق به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم بر ابطال پروانه ساختمانی شماره با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره در دفاتر ثبت لوایح این شعبه ثبت گردیده است نظر به تصویر مصدق سند مالکیت شاکیه و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اینکه شهرداری در ملک مشاعی که تصرف در آن باید با رضایت همه مالکین مشاعی باشد اقدام به صدور پروانه ساختمانی نموده و با رد دفاعیات بلاوجه شهرداری در لایحه دفاعیه خود که بدون دلیل ادعای مفروض بودن تصرفات صاحب پروانه فوق نموده است بنابراین دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد 7 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال پروانه موضوع دعوی صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

کریمی تبار _عبدالهی

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات بیشتر شکایت از شهرداری برای پروانه ساخنمان اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری- 09194504079

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پروانه ساختمانی


نمونه رای - نمونه رای دیوان - صدور پروانه در ملک مشاعی
صدور مجوز ساخت در املاک تقسیم نشده,شرایط و مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهرداری با وکیل تخصصی تخلفات ساختمانی و شهرداری