تغییر کاربری پیلوت به مسکونی

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


وکیل تخصصی شهرداری-وکیل امور دیوان عدالت-استفاده از پیلوت برای مسکونی

در ملک فاقد کسری پارکینگ تبدیل پیلوت به مسکونی مغایرتی با اصول شهرسازی فنی و بهداشتی ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970903203109 مورخ 1391/10/24

رای دیوان

در خصوص شکایت... به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده 100 با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است نظر به اینکه اولاً شهرداری از احداث بنا در طبقه سوم جلوگیری ننموده است تا مسقف گردیده و در مورد تبدیل پیلوت به دو باب تجاری مشخص نیست که در منطقه تجاری است یا غیر تجاری زیرا در صورتی که واحد تجاری در منطقه تجاری احداث شده باشد حسب مفهوم مخالف بند 24 ماده 55 اعاده و تعطیل آن مبنای قانونی ندارد و همچنین چنانچه ملک احداث شده فاقد کسری پارکینگ این باشد تبدیل پیلوت به مسکونی نیز مغایرتی با اصول شهرسازی فنی و بهداشتی ندارد ضمن اینکه درباره احداث تجاری و مسکونی در پیلوت اینکه کمیسیون نسبت به کسری پارکینگ اشاره ای ننموده دلیل بر عدم کسری پارکینگ است و به علاوه در سایر موارد نیز مغایرت بنای مستحدثه با اصول فنی شهرسازی و بهداشتی مشخص نیست و ضرورت دارد با تعیین کارشناس موارد مذکور معین گردد بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رای معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه

کریمی تبار-عبداللهی

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری از دیوان عدالت اداری در خصوص کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای - تبدیل پیلوت به مسکونی - جریمه تبدیل پیلوت به مسکونی
تغییر کاربری پیلوت به مسکونی,در ملک فاقد کسری پارکینگ تبدیل پیلوت به مسکونی مغایرتی با اصول شهرسازی فنی و بهداشتی ندارد.