شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری


وکیل دیوان عدالت اداری تهران-09125253824-لیست شعب دیوان عدالت اداری تهران-دیوان عدالت اداری تهران-محمدرضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری- آدرس دیوان عدالت اداری-محمدرضا کریمی وکیل

شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت

در قانون قدیم دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرره قانونی به جهت امکان شکایت سازمان‌های دولتی ، شهرداری‌ها یا تامین اجتماعی از آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری یا سایر کمیسیون‌ها دولتی وجود نداشت اما بر اساس رای شماره 792 مورخ 1399/04/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور و بر اساس ضرورت رسیدگی به امور آب و دقت در دعاوی و نتایج مربوط به آراء کمیسیون‌های چاه و امور آب، شرکت سهامی آب منطقه‌ای نیز توانست صلاحیت اعتراض به آراء قاضی رسیدگی به کمیسیون امور آب‌های زیرزمینی را در دیوان عدالت اداری به دست آورد .

بر اساس رای دیگر هیات عمومی دیوان عالی کشور سازمان‌های دولتی می‌توانند نسبت به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری در محاکم حقوقی اعتراض نمایند تا اینکه مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 کلیه شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 این قانون مستقیماً در شعب تجدید نظر قابل رسیدگی بوده رای این شعب قطعی می‌باشد بنابراین در فرضی که رای کمیسیون ماده 100 صادر شود تا قبل از این قانون صرفاً اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی می‌توانستند در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند اما اکنون شهرداری‌ها و حتی سازمان‌های دولتی که رای کمیسیون‌هایی شبیه به کمیسیون ماده 100 یا 77 یا یا کمیسیون بند 49 و هیات‌های رسیدگی به تخلف اداری می توانند نسبت به رای صادره در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند بنابراین دستگاه‌های اجرائی می‌توانند نسبت به آراء مراجع اختصاصی اداری اعتراض کنند و این رسیدگی در شعب تجدید نظر صورت می‌گیرد و رای تجدید نظر نیز قطعی می‌باشد.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : چه تعمیراتی مجوز شهرداری نیاز ندارد؟

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نحوه گرفتن خسارت از شهرداری و سازمان های دولتیشکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت-09125253824,

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها