دستور موقت تغییر محل جغرافیایی خدمت در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دستور موقت دیوان عدالت اداری


دستور موقت تنزل مقام-دستور موقت دیوان عدالت-شرایط دستور موقت دیوان-نمونه رای دستور موقت-وکیل دستور موقت دیوان

جلوگیری از اجرای حکم به تغییر محل جغرافیایی خدمت همراه با تنزل مقام و کسر حقوق حائز شرایط دستور موقت می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه :9109970902100617 مورخ 1391/03/10

رای دیوان

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به اینکه رای مذکور مشعر بر تغییر محل جغرافیایی و تنزل مقام با کسر حقوق و مزایا می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می گردد علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 13 و 15 آیین دادرسی آن تشخیص و بدین وسیله دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه امینی _میرحسینی رودبارکی

برای دانستن بیشتر نمونه آرا و مقررات اداری اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری- 09194504079


نمونه رای دیوان - تنزل مقام کارمند - تغییر محل کار کارمند بدون رضایت
نمونه رای تغییر پست کارمند, برای دستور موقت در دیوان عدالت اداری و شعب آن رویه یکسانی وجود ندارد اصولا برای دستور موقت قاعده ثابتی صرف نظر از سه رکن ضرورت فوریت و تعسر در اجرا وجود ندارد و صدور آن منوط به نظر قاضی متولی به رسیدگی شکایت است