شرط طرح دعوی ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل پایه یک دیوان عدالت-شرایط ورود ثالث دیوان عدالت-وکیل هیات عمومی دیوان عدالت-وکیل ورود ثالث دیوان عدالت

دادخواست ورود ثالث در جایی محمل قانونی دارد که در خصوص پرونده اصلی اتخاذ تصمیم نشده باشد و در صورت صدور رای دعوای ورود ثالث مسموع  نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970903101034 مورخ 1392/03/22

رای دیوان

ملاحظه می‌گردد شکات فوق الذکر به طرفیت(ش) و آقای (ج.ک) به خواسته تقاضای ورود ثالث نسبت به پرونده... شعبه 31 دیوان عدالت اداری اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه ورود ثالث در جایی محمل قانونی دارد که در خصوص پرونده اصلی اتخاذ تصمیم نشده باشد با توجه به اینکه در خصوص پرونده اصلی وفق دادنامه شماره... قبل از ثبت دادخواست ورود ثالث اتخاذ تصمیم گردیده بنابراین شکایت نامبردگان قابل استماع نمی باشد و قرار رد آن صادر می‌گردد قرار مذکور مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه اکابری_ رسالتی

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آراء بیشتری در مورد ورود ثالث در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


ورود ثالث در دیوان عدالت - شرایط ورود ثالث در دیوان - وکیل تهران برای دیوان عدالت
شرط طرح دعوی ورود ثالث در دیوان عدالت اداری,دادخواست ورود ثالث در جایی محمل قانونی دارد که در خصوص پرونده اصلی اتخاذ تصمیم نشده باشد و در صورت صدور رای دعوای ورود ثالث مسموع نیست.