شرایط استرداد حقوق از کارمند استخدامی با مدرک جعلی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در مورد حقوق و مزایای کارمندان


مدرک تحصیلی جعلی کارمندان-وکیل تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری شهرستان-وکیل دفاع از کارمندان-وکیل کارمندان-وکیل کارمندان در دیوان-وکیل کارمندان در هیات تخلفات

خسارت وارده به سازمان به دلیل استخدام کارمند با مدرک جعلی هر سازمانی در بدو استخدام افراد مکلف است دقت لازم را به عمل آورد در غیر اینصورت خسارتی که از باب پرداخت حقوق و استخدام به کارمند مذکور به سازمان وارد می شود مشمول قاعده اقدام بوده و قابل مطالبه نیست.

در زیر یک نمونه از آرای محاکم حقوقی دادگستری در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : 9109970224400709 مورخ 1391/6/5

رای دادگاه

در خصوص دعوای خواهان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران به طرفیت خوانده (ح.ک) به خواسته مطالبه مبلغ (233/761/067) ریال به جهت ارائه مدرک جعلی به سازمان خواهان و دریافت حقوق و مزایا به‌شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن بنا به دلایل ذیل دعوی خواهان محکوم به رد است اولاً سازمان خواهان در بدو استخدام و به کارگیری خوانده دقت کافی معمول نداشته و استعلامات لازم از مراجع ذیربط صالحه در خصوص مدرک تقدیمی به عمل نیاورده است که از این حیث ضرر ایجاد شده برای خواهان از باب قاعده اقدام توجیه پذیر می باشد ثانیاً صرف نظر از مدرک تحصیلی خوانده و مجعول بودن آن آنچه مهم است ارزش کار افراد بوده که در ما نحن فیه مشارالیه عرفاً و شرعاً از باب استیفا مستحق اجرت عمل خود بوده که دریافت کرده است و در قبال سازمان خواهان قصد تبرعی هم نداشته است علی الخصوص که خواهان تاوان ارایه مدرک جعلی را به نحو کامل اعم از اخراج و غیره داده است و با این وصف درخواست استرداد اجرت پرداختی از خوانده خارج از انصاف و عدالت می‌باشد لذا دادگاه توجها به مراتب فوق و مستندا به مفهوم ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و 336 از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران_ آژیده

برای مطالعه نمونه آراء بیشتری از دیوان دیوان عدالت اداری در مورد حقوق اداری و استخدامی کارمندان اینجا را کلیک نمائید

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای دادگاه - استخدام با مدرک جعلی - تاثیر مدرک جعلی در استخدام
شرایط استرداد حقوق از کارمند استخدامی با مدرک جعلی,خسارت وارده به سازمان به دلیل استخدام کارمند با مدرک جعلی هر سازمانی در بدو استخدام افراد مکلف است دقت لازم را به عمل آورد در غیر اینصورت خسارتی که از باب پرداخت حقوق و استخدام به کارمند مذکور به سازمان وارد می شود مشمول قاعده اقدام بوده و قابل مطالبه نیست.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی