تاثیر فوت متهم بر توقف رسیدگی به تخلفات اداری کارمند

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل تخلفات ادار-تخلفات اداری کارمند-تخلفات اداری کارمندان-شرایط مختومه شدن پرونده کارمند-فوت کارمند در حین رسیدگی-مختومه شدن تخلفات کارمند-مشاوره تخصصی تخلفات اداری-مقررات تخلفات اداری-وکیل پرونده های تخلفات اداری-وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری کارمندان-وکیل تهران در تخلفات-وکیل تهران در تخلفات اداری-وکیل تهران درتخلفات اداری-وکیل جهت تخلفات اداری-وکیل در امور تخلفات اداری

مجازات های اداری نیز مانند مجازات های کیفری جنبه شخصی داشته و صرفا در مورد شخص محکوم علیه قابل اجرا می باشد به همین علت مجازات های اداری با فوت شخص محکوم علیه موضوعیت خود را از دست می‌دهد و اگر ادامه یابد در حقیقت افرادی مجازات می‌شوند که از وراث او بوده و هیچ نقشی در عمل موضوع حکم نداشته اند و این امر خلاف اصول حقوقی است لذا مطابق ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری فوت متهم هم موجب توقف و رسیدگی و صدور رای و هم موجب متوقف شدن اجرای مجازات های موضوع بندهای ج،د،و،ز، ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد به موجب ماده مذکور فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رای می شود.برگرفته ازنگرشی نو تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی

با کلیک اینجا مطالب بیشتری را در مورد تخلفات اداری بخوانید.

وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری_09194504079


فوت متهم تخلف اداری - وکیل متخصص تخلفات اداری - بهترین وکیل تخلف اداری
تاثیر فوت متهم در رسیدگی به تخلفات اداری کارمند, فوت متهم هم موجب توقف و رسیدگی و صدور رای و هم موجب متوقف شدن اجرای مجازات های موضوع بندهای ج،د،و،ز، ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها