نحوه طرح دعوی علیه شهرداری ها راجع به ایراد خسارت تخریب اموال

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


بهترین وکیل شهرداری-خسارت از سازمانهای دولتی-مطالبه خسارت از سازمانها-مطالبه خسارت از شهرداری-مقررات شکایت از شهرداری-نحوه مطالبه خسارت از شهرداری-نمونه رای تصدیق خسارت-نمونه رای خسارت از شهرداری-وکالت تصدیق خسارت-وکیل امور شهرداری-وکیل برای تصدیق خسارت-وکیل برای شکایت از شهرداری-وکیل تخصصی تصدیق خسارت-وکیل تهران برای دیوان-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت از شهرداری

مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری ناشی از تخریب اموال و ابنیه منوط به تصدیق ورود خسارت از ناحیه اداره دولتی و شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم میگردد.

دادنامه : 9209970220300319 مورخ 1392/03/20

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای الف. م به وکالت از آقای ش و غیره به طرفیت شهرداری ملارد به خواسته مطالبه سیصد و هفتاد میلیون ریال و خسارات دادرسی وکیل خواهان در شرح خواسته بیان داشته که مامورین شهرداری به ملک موکلان ایشان وارد شده و نسبت به تخریب بنای آن اقدام نموده اند که حسب تامین دلیل انجام شده به میزان مورد خواسته به ایشان خسارت وارد شده است شهرداری در آخرین لایحه تقدیمی به دادگاه درپاسخ بیان داشته که تعیین خسارت پس از تصدیق اقدام از ناحیه شهرداری در دادگستری قابلیت رسیدگی دارد دادگاه با توجه به اینکه حسب تبصره 1 ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که تعیین میزان خسارت در دادگاه عمومی را منوط به تصدیق انجام فعل از ناحیه خوانده توسط دیوان عدالت اداری دانسته است فلذا دعوی را در حال حاضر قابل استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

معاون قضایی دادرس شعبه 3 دادگستری ملارد _ذوالفقاری

در صورت تمایل اینجا را کلیک نمائید تا نمونه های بیشتری از احکام مربوط به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری در دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دادگاه - مطالبه خسارت از شهرداری
شرایط مطالبه خسارت از دادگاه,مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری ناشی از تخریب اموال و ابنیه منوط به تصدیق ورود خسارت از ناحیه اداره دولتی و شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی