مرجع تعیین حریم آثار ملی

در شاخه : نمونه آرای شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت


تعیین حریم آثار ملی-حریم برای اموال ملی-شکایت از تعیین حریم املاک-مشاوره تخصصی دیوان عدالت-وکالت تخصصی در سازمانها-وکالت دیوان عدالت-وکیل امور عدالت اداری-وکیل با تجربه دیوان عدالت-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل تخصصی املاک-وکیل تهران در دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل شکایت از سازمانها

سازمان میراث فرهنگی عهده‌دار تعیین حریم آثار ملی و ضوابط مربوط به آن می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970900101983 مورخ 1391/09/20

رای دیوان

وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به نامه شماره... که طی آن رعایت ضوابط و مقررات مربوط به حریم آثار ملی در خصوص پلاک ثبتی واقع در بخش 2 اراک متعلق به شکات تصویب شده است معترض و به شرح خواسته درخواست رسیدگی داشته که با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً به موجب ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی تعیین حریم و ضوابط مربوط به آن بر عهده سازمان مذکور محول شده است و سازمان مذکور در حدود وظایف قانونی اقدام کرده است ثانیاً طبق نامه معترض عنه رعایت ضوابط و مقررات مربوط به حریم مقرر شده و مالک از حقوق مالکانه محروم نشده است بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 11 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی _مولا بیگی

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مشابه در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


نمونه رای - شکایت از میراث فرهنگی - حریم آثار ملی
مرجع تعیین حریم آثار ملی,سازمان میراث فرهنگی عهده‌دار تعیین حریم آثار ملی و ضوابط مربوط به آن می باشد.