تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 77


اعتراض به عوارض شهرداری-بهترین وکیل عوارض شهرداری-جریمه و عوارض شهرداری-وکیل امور عوارض شهرداری-وکیل برای عوارض شهرداری-وکیل تخصصی عوارض شهرداری-وکیل جهت کمیسیون ماده ۷۷-وکیل دعاوی عوارض شهرداری-وکیل کمیسیون ماده ۷۷-وکیل ماده 77-وکیل متخصص عوارض شهرداری

عدم ممنوعیت اعطای پایان کار قبل از پرداخت عوارض شهرداری

اعطای پایان کار قبل از پرداخت عوارض یا رفع اختلاف در مورد عوارض تعیین شده دارای وجاهت قانونی است. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970905100729 مورخ 1392/08/26

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای الف. ف به طرفیت شهرداری خرم‌آباد به خواسته فوق الاشعار الزام به صدور پایان کار نسبت به سه واحد مسکونی و دو واحد تجاری با توجه به مجموع محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره.... مورخ.....ثبت در دفتر لوایح این شعبه گردیده است نظر به اینکه شاکی فوق اعلام نموده جریمه‌های متعلقه مربوط به کمیسیون های ماده 100 را پرداخت نموده و شهرداری مبالغی را به عنوان عوارض مطالبه می نماید و این ادعا در لایحه شهرداری نیز به تایید رسید که صدور پایان کار بعد از وصول عوارض مربوط می باشد درحالی که از تبصره های 2 و 3 و 4 ماده صد استنباط می شود که شهرداری بعد از وصول جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد بدون هرگونه قیدی مکلف به صدور پایان کار می باشد و با عنایت به اینکه شهرداری طرف شکایت دفاع موثر و موجهی در رد ادعای شاکی به عمل نیاورده بنابراین دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

کریمی تبار _عبدالهی

برای مطالعه نمونه های دیگری از آرای دیوان عدالتاداری در این مورد اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری- 09194504079


تاثیر ندادن جریمه برای پایان کار - ارتباط پایانکار با جریمه ساختمانی - ضمانت اجرای ندادن جریمه ساختمانی
پایان کار با وجود جریمه ساختمانی,نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره ضمانت اجرای ندادن جریمه ساختمان درحالی که از تبصره های 2 و 3 و 4 ماده صد استنباط می شود که شهرداری بعد از وصول جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد بدون هرگونه قیدی مکلف به صدور پایان کار می باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها