اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل انبوه سازان-وکیل با تجربه کمیسیون ماده صد-وکیل برای ماده ۱۰۰-وکیل تخصصی کمیسیون ماده ۱۰۰-وکیل تخلفات ساختمانی-وکیل جهت دیوان عدالت-وکیل جهت کمیسیون ماده ۱۰۰-وکیل دعاوی ساختمانی-وکیل ماده 100

ابطال اقدام شهرداری در کسر 1% عوارض هنگام پرداخت وجه صورت وضعیت ها و اعاده حقوق تضییع شده

شعبه 32 دیوان عدالت اداری 91/1/7

شکایت شاکی علیه شهرداری رباط کریم به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری افزایش متراژ ملک اشتباه در محاسبه و تعیین جریمه کسری پارکینگ برای ملک مسکونی همانند واحد تجاری مغایر تبصره 5 ماده 100 شهرداری می باشد. خلاصه پرونده آقای م ن مالک ملکی واقع در رباط کریم پس از اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری این شهر در سال 1387 اقدام به ساخت و ساز در ملک مزبور نموده است ولیکن به دلیل تخلف از مفاد پروانه ابتدائاً به موجب رای شماره 263 کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری به جریمه نقدی محکوم شد سپس با درخواست تجدید نظر از سوی وکیل مالک مزبور پرونده در کمیسیون تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و این کمیسیون با تایید وقوع تخلفات و اعمال مساعدت و تخفیف مبادرت به کاهش مبلغ جریمه نمود به دنبال محکومیت فوق شاکی و وکیل وی در تاریخ 90/10/5 دادخواستی به طرفیت شهرداری رباط کریم و به خواسته نقض و ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مزبور تصمیم دیوان نمودند که به شعبه 32 ارجاع شد عمده استدلال این بوده که شهرداری در محاسبه میزان مازاد بنا دچار اشتباه شده و علاوه بر تعیین جریمه کسری پارکینگ بر مبنای تجاری بودن بنا به جای 158 متر مربع متراژ بنا را 182 متر مربع لحاظ نموده و آن را مبنای تعیین جریمه قرار داده است پس از آن در لایحه ای تکمیلی به تاریخ 90/10/17 شاکی و وکیل وی به جهت اینکه شهرداری نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نموده است درخواست صدور دستور موقت را مطرح نمودند و برخلاف آنچه که در دادخواست اصلی مطرح نموده بودند تاریخ صدور رای معترض عنه را به جای 1390 1387 اعلام داشتند.

شعبه دیوان در تاریخ 90/10/28 با عدم احراز فوریت و ضرورت صدور دستور موقت برابر دادنامه شماره 2960 قرار رد تقاضای دستور موقت را صادر نمود پس از آن دستگاه خوانده در لایحه دفاعیه خود که به تاریخ 90/12/10 به شعبه رسیدگی کننده تقدیم نمود مدعی تخطی و عدول شکات از چهارچوب و میزان مقرر در پروانه ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز و مازاد بر حدود قانونی به شکل احداث بالکن و تغییر کاربری ابنیه همکف از پارکینگ به واحد تجاری شد و اظهار داشت که تاکنون به مدت دوسال شهرداری با توجه به ارسال لوایح متعدد از سوی شکات و اخذ استعمال های مکرر به ادعای عدم تمکن مالی علی‌رغم اینکه آنها ابنیه مستحدثه را به اشخاص ثالث پیش فروش کرده اند به آنها ارفاق نموده و جریمه تعیین شده را وصول ننموده است و لذا بر خلاف ادعای شکات در ستون موضوع خواسته رای معترض عنه مربوط به سال 88 بوده و نه سال 90 و از این لحاظ ایراد شکات مبنی بر عدم تعیین مبلغ جریمه بر اساس سال ساخت ملک وارد نمی باشد. نهایتاً شعبه 32 دیوان عدالت اداری در تاریخ 91/1/7 در وقت مقرر به پرونده رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره 16 به شرح ذیل ضمن پذیرش ادعای شاکی در برخی موارد حکم مورد شکایت را نقض کرده و حکم به رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض صادر نمود.

رای دیوان

در خصوص شکایت نامبردگان به طرفیت شهرداری رباط کریم به خواسته فوق الاشعار با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره 90/12/17_3093 ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است نظر به اینکه شاکی در لایحه دفاعیه و مدارک ابرازی مدعی است بنای تجاری 158 متر مربع است ولی شهرداری و کمیسیون متراژ آن را به متراژ 182 مترمربع محاسبه و اقدام به تعیین جریمه نموده است و به علاوه برای تعیین کسری پارکینگ مثل واحد تجاری جریمه تعیین نموده است که مغایر تبصره 5 ماده صد می‌باشد علیهذا در این دو مورد که دقیقا کمیسیون در مورد متراژ میزان تجاری و تعیین جریمه برای کسری پارکینگ امعان نظر بیشتری نموده است و نیاز به تعیین کارشناس در مورد احراز موضوعات فوق می‌باشد در سایر موارد و بندها رای کمیسیون فاقد هرگونه ایراد قانونی است و با رد شکایت شاکی رای کمیسیون تایید می گردد بنابراین دعوی مطروحه در خصوص متراژ واحد تجاری و تعیین میزان جریمه کسری پارکینگ را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رای معترض عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم عرض با در نظرگرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید این رای قطعی است.

برگرفته ازگونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی،کمیسیون ماده 100شهرداری و دیوان عدالت اداری.اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری_09194504079


شکایت از نحوه محاسبه جریمه ساختمانی - نمونه رای دیوان عدالت - نمونه رای دیوان
اشتباه در میزان جریمه ساختمانی,چنانچه در میزان تخلف ساختمانی کمیسیون ماده 100 شهرداری اشتباه نماید مرجع اعتراض به آن دیوان عدالت اداری می باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها