مقررات خرید املاک مردم برای نیاز اختصاصی شهرداری ها

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


تملکات شهرداری برای طرح-خرید املاک برای اجرای طرح-مقررات اجرای طرح شهرداری-نحوه ابطال طرح شهرداری-نمونه رای تملکات شهرداری-نمونه رای طرح شهرداری-وکیل بابت شهرداری-وکیل برای شهرداری تهران-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل خوب دیوان عدالت اداری-وکیل خوب شهرداری-وکیل در شهرداری تهران-وکیل شکایت علیه شهرداری بهترین وکیل شهرداری

منظور و هدف از این نوع تملکات رفع نیازهای است که به خود شهرداری اختصاص دارند نظام حقوقی این نوع تملکات در آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/4/12 مندرج است.

با توجه به ارزش مادی  تملک آن مال در قالب معامله جزئی متوسط و یا عمده قرار می گیرد و شهرداری در معاملات عمده از طریق شهردار کارپرداز با طرح موضوع در کمیسیون معاملات و از طریق مناقصه اقدام به تملک می‌کند و این نوع تملک باید مسبوق به سابقه تصویب در شورای شهر یا تفویض اختیار شورا به شهردار بوده باشد و اگر مال مورد معامله از آن دسته اموالی باشد که موضوع آن از شمول مقررات مناقصه و مزایده خارج است مثل آنکه شهرداری نیاز به تملک عین یا منافع یک مغازه در یک موقعیت منحصر به فرد به منظور استفاده اختصاصی داشته باشد در این صورت شهرداری درست مانند شخص حقیقی عمل کرده و بر کسی برتری ندارد و ما لا باید از طریق گفت و گوی آزاد و با انعقاد عقد اقدام به تملک برای شهرداری بپردازد و اصول قراردادهای خصوصی را در انعقاد این قرارداد رعایت کند لذا در فقره مذکور امکان توسل به امتیاز اعطایی در قانون نحوه تملک برای شهرداری وجود ندارد در این باره هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین اظهار نظر کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است .ثانیاً: نظر به اینکه در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 اراضی شکات پرونده های موضوع تعارض به سازمان آب و فاضلاب استان تهران توسط خود آنان تولید شده است بدین معنا که تملک ناشی از اعمال حاکمیت نبوده است تا در اثر عدم ضرورت اجرای طرح موجبات ابطال تملک فراهم شود بنابراین رای شعبه یازدهم در دادنامه شماره 1432 مورخ 1387/9/14 مبنی بر رد شکایت شاکی در این حد صحیح و موافق قانون است این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

دانستن مطالب بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید.

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - نمونه رای برای تملک
نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت, اساساً تملک توسط شهرداری به دو صورت است یا برای اجرای طرح های عمومی یا برای نیاز اختصاصی در خصوص تملک برای نیاز اختصاصی شهرداری ها قانون نحوه خرید و تملک موضوعیت نداشته و شهرداری همانند خریدار یا شخص حقیقی مکلف به رعایت قواعد مربوط به قراردادها در اخذ رضایت فروشنده می باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی