نحوه شکایت از تخلف کارمند دولت در هیات تخلفات اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل تخلفات اداری-بهترین وکیل تهران در تخلفات اداری-مقررات اعلام تخلف کارمند-نحوه اعلام تخلف کارمند-نحوه شکایت از تخلف کارمند-نحوه شکایت از کارمند-وکیل امور تخلفات اداری-وکیل با تجربه تخلفات اداری-وکیل تخلف اداری-وکیل تخلفات اداری تهرا-وکیل تهران در تخلفات اداری-وکیل در دعاوی تخلفات اداری-وکیل متخصص تخلفات اداری-وکیل هیات تخلفات اداری

نحوه اعلام تخلف اداری کارمند

در مورد چگونگی اعلام تخلف کارمند در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه آن حکمی وجود ندارد لکن در این باره می توان از اصول حاکم بر اعلام جرم در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری استفاده کرد. به موجب بند ب ماده 65 قانون مذکور اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود می‌تواند از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی توسط مرجع قضایی باشد مواد 66 و 67 قانون مذکور اظهار ناظر وقوع جرم بودن از سوی اعلام کننده و مشخص بودن هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها را شرط لازم برای شروع به رسیدگی توسط مرجع قضایی تلقی نموده لکن در موارد خاص وجود این شرط قابل چشم‌پوشی است.

به موجب ماده 66 قانون مذکور هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده: به صرف اعلام نمی توان شروع به تحقیق نمود مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد علاوه بر آن مطابق ماده 67 گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آن که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.

میتوان از ملاک مواد 65 و66 و 67 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به مورد اعلام وقوع جرم در مورد اعلام وقوع تخلف از سوی کارمند استفاده کرد به همین جهت باید گفت که در وهله اول اعلام کننده تخلف باید خود ناظر وقوع تخلف بوده و هویت او به عنوان گزارش دهنده وقوع تخلف معین باشد لکن در موارد خاص و استثنایی که اعلام کننده وقوع تخلف شاهد قضیه نبوده ولی دلایل صحت گزارش او موجود باشد. یا در موردی که هویت اعلام کننده وقوع تخلف مشخص نباشد ولی کافی برای شروع به رسیدگی هیات موجود باشد هیات می تواند شروع به رسیدگی نماید. اعلام تخلف می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد زیرا از مجموع مواد مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین آیین نامه اجرایی آن لزوم اعلام به صورت کتبی احراز نمی گردد در این صورت اعلامات شفاهی اشخاص را میتوان در صورتمجلس درج و به امضاء آنها رساند و اگر شاکی نتواند امضا کند هیات ها می توانند اثر انگشت او را اخذ و در صورت مجلس نیز مراتب را قید نمایند. در اینگونه موارد حیات می تواند موضوع را به طور نامحسوس بررسی نمایند تا چنانچه به مدرکی دال بر وقوع تخلف دست یابد طبق مقررات اقدام نماید همچنین اگر گزارش بدون امضا باشد هیات ها می توانند موضوع را مورد بررسی قرار داده چنانچه صحت مفاد گزارش احراز نشود موضوع را منتفی تلقی و در غیر این صورت طبق مقررات شروع به رسیدگی نمایند.برگرفته ازدکتر محمد نکویی-نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری

برای دانستن بیشتر مطالب مربوط به تخلفات اداری و نمونه رای اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای دیوان - اعلام تخلف کارمند - تخلفات اداری کارکنان دولت
نحوه اعلام تخلف اداری+چه کسانی می توانند تخلفات اداری کارکنان دولت را اعلام نموده و یا در هیات های رسیدگی به تخلف اداری طرح شکایت نمایند

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها