نمونه رای دیوان عدالت درباره تایید سابقه حضور در جبهه

در شاخه : شکایات مربوط به جانبازان و شهدا در دیوان عدالت اداری


نحوه محاسبه سابقه جبهه-احتساب سابقه حضور در جبهه-نحوه احتساب سابقه جبهه-احتساب مدت خدمت در جبهه-نمونه رای-نمونه رای دیوان-صدور گواهی حضور در جبهه-حکم سابقه خدمت جبهه-رای سابقه خدمت جبهه- وکیل ماهر دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری

الزام به تایید سابقه حضور در جبهه

1.منشا قانونی

حضور در مناطق عملیاتی و جنگی موجب برخورداری از برخی امتیازات قانونی است به عنوان مثال به موجب تبصره ماده 14 قانون کار مدت شرکت داوطلبان کارگران در جبهه جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود همچنین مطابق بند ج تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 دولت می‌تواند به رزمندگانی که حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده اند یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطا نماید به استناد این بند تصویب نامه شماره 51700/ت15744ه_ 1376/1/27 هیات وزیران تصویب شده است که در بند سر آن چنین آمده است که تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی و جنگی و نوع خدمت داوطلبانه یا موظف و تایید مدارک و صدور گواهی مربوط توسط کمیسیونی که در ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می شود انجام می گیرد چنانچه سابقه حضور اشخاص در جبهه به تایید نرسد به استناد بند 1 یا 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان اقامه دعوا می کنند.

نمونه دادنامه

مرجع رسیدگی : شعبه 6 دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ... طرف شکایت : معاونت نیروی انسانی سپاه... موضوع شکایت و خواسته

1_ عدم درج چهل و هشت ماه و هجده روز سابقه حضور در جبهه مستند به بخشنامه شماره 4042 _85/7/1

2_ تایید سوابق خدمتی در جبهه و ایثارگری و اعلام به سازمان تامین اجتماعی گردشکار : شاکی اجمالاً اظهار داشته از تاریخ 1358/6/1 لغایت 1367/12/30 به صورت پیمانی با عنوان شغلی مکانیک و سرپرست مکانیک ها و انبار در سپاه پاسداران شهرستان انجام وظیفه نموده و در تاریخ 1360/9/8 در منطقه عملیات جنگی بستان و دهلاویه بر اثر موج انفجار مجروح گردیده است لیکن مسئولین امر از تایید مراتب جهت احتساب سوابق خدمتی وی امتناع می ورزند فلذا با تقدیم این دادخواست خواستار رسیدگی به موضوع و صدور رای به شرح خواسته مطروحه گردیده است طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره 2894 مورخ 92/8/14 در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده است برابر پرونده کارگزینی و اطلاعات ثبت شده در سوابق خدمتی کارکنان نامبرده از تاریخ 61/3/9 لغایت 61/12/11 با عضویت پیمانی در ناحیه مشغول به خدمت بوده و در تاریخ 61/12/18 تقاضای برگشت به کار نموده اند ولی مسئولین مربوطه موافقت نموده اند و بعد از آن در قسمت آمار ناحیه به عنوان راننده و مکانیک به کارگری مشغول شده و حقوق وی از منابع داخلی ناحیه تامین می شده است در خصوص سوابق جبهه مشارالیه هیچ‌گونه پایان ماموریتی از یگان رزم و یا گواهی 2 پاسدار قبل از 62/1/1 را ارائه ننموده است و لازمه جانبازی ایشان حضور در جبهه می باشد که تاکنون اثبات نگردیده است فلذا توجها به مراتب مرقوم شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده صدور رای مقتضی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد تقاضاست اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق‌العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم جلسه اعلام و با عنایت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دیوان

نظر به اینکه بر اساس مدارک ابرازی از سوی شاکی منجمله گواهی پاسداران برابر طرح گواهی دو پاسدار و با عنایت به نظریه کارشناس مورد اعتماد طرف شکایت مبنی بر اینکه یاد شده از سال 58 در سپاه امیریه با عضویت پیمانی مشغول به کار گردیده و تا سال 67 تداوم داشته است ولی سوابق و پرونده ایشان مفقود گردیده است با مذاکره و شواهد مدارک پیوستی صحت گفتار ایشان احراز گردیده لذا جهت بررسی در کمیسیون مربوطه اعم از تایید سوابق و سنوات جبهه و جانبازی و طرح در کمیسیون 134 و پیگیری سایر مراحل به معاونت نیروی انسانی سپاه ارجاع گردد سایر مدارک اعلامی از قبیل تصویر گواهی اشتغال به عنوان پیمانی تا تاریخ 61/7/15 و تا تاریخ 1364/8/16 و تصویر برگه های مرخصی و.... که همگی حاکی از اشتغال نامبرده در مدت اعلامی بوده و از طرفی فقدان مدارک و سوابق ایشان و یا عدم درج موارد یاد شده در پرونده کارگزینی مشارالیه که چه معلول سهل انگاری مسئولین ذی‌ربط بوده است دلیل بر اسقاط یا تضییع حقوق مکتسبه و قانونی شاکی نخواهد بوده بنا به مراتب مرقوم شکایت مطروحه به نظر این مرجع موجه و خواسته مطروحه محرز تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ در شعب محترم تجدید نظر دیوان متبوع قابل اعتراض می باشد.برگرفته ازگونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

مطالب بیشتر بابت سنوات خدمت  اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


احتساب سابقه حضور در جبهه - نحوه محاسبه سابقه جبهه - نحوه احتساب سابقه جبهه
نمونه رای احتساب سابقه جبهه,برای احتساب سابقه جبهه کمیسیونی در ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل و کمیسیون با بررسی دلایل و مدارک و استعلام از مراجع ذیربط نسبت به احتساب سابقه خدمت در جبهه اقدام می نماید و رای کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است