تغییر کاربری زمین کشاورزی به دامداری

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


تغییر زمین کشاورزی به دامداری- وکیل اتهام تغییر کاربری- نمونه رای تغییر کاربری-وکیل تخصصی دیوان عدالت

احداث دامداری در اراضی زراعی احداث دامداری در اراضی زراعی و باغ ها مصداق تغییر کاربری نیست.

شماره دادنامه : 9209970908600002

تاریخ 1392/01/24

خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره 9009977199601978 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان مرودشت در خصوص اتهام آقای (الف.م) فرزند (ش) دایر به تغییر کاربری غیرمجاز به میزان پنج هزار متر از اراضی کشاورزی پلاکات بخش فارس واقع در روستای (س) با توجه به شکایت اداره شاکی الف و اقرار صریح و بی شائبه متهم در دادسرا و دادگاه و با توجه به کیفرخواست صادره بزهکاریش محرز و مستندا به مواد 3 و 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و رعایت بندهای 3 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنا و مستحدثات در اراضی موصوف محکوم می نماید با تجدید نظر خواهی محکوم علیه پرونده در شعبه 19 دادگاه تجدید نظر فارس مطرح و مرجع اخیر الذکر با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در آن مخصوصاً اعتراف صریح آقای (م) به تغییر کاربری بدون مجوز بارد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است با قطعیت رای محکومیت صادره وکلای محکوم علیه با تقدیم لایحه و انضمام تصویر مدارکی از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده اند که پرونده پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است در لایحه تقدیمی وکلای متقاضی اعاده دادرسی که هنگام شور قرائت خواهد شد به این نکته اشاره شده که موکل آنها تغییر کاربری اراضی به دامداری نموده و در تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها احداث دامداری از جمله مواردی است که تغییر کاربری محسوب نگردیده و از شمول ماده یک مستثنی بوده و موجبی برای استناد به مواد 3 و 10 قانون مذکور و صدور حکم محکومیت برای موکل نبوده است و تصاویر مدارک ابرازی حاکی از موافقت ادارات مربوطه با احداث دامداری توسط موکل می باشد.

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای سید (الف.م) با وکالت آقایان (م.ک) و (ر.ش) نسبت به دادنامه قطعی به شماره فوق الذکر صادره از شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان فارس با توجه به اینکه در تبصره 4 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی سال 1385 احداث دامداری از مواردی است که تغییر کاربری محسوب نگردیده تا فعل مرتکب مشمول مجازات مقرر برای تغییر کاربری گردد هر چند ممکن است عدم رعایت ضوابط مذکور در تبصره فوق الاشاره ضمانت اجرای دیگری داشته باشد لذا درخواست متقاضی را منطبق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تجویز اعاده دادرسی مجدد به موضوع را در دادگاه هم ارز صادر کننده رای قطعی را ارجاع می نماید

رئیس شعبه 30 دیوان عالی کشور- معاون شعبه

کریم پور -اکبری

نمونه آرا و مقررات بیشتر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - احداث دامداری
احداث دامداری در زمین کشاورزی,برابر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه آن و همینطور دستورالعمل صادره از جهاد کشاورزی تغییر کاربری زمین زراعی یا کشاورزی به دامداری از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز نبوده و دارای مجازات نمی باشد