ابطال پروانه ساخت ملک همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

در شاخه : کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری


وکیل امور شهرداری ملارد - وکیل شکایت از شهرداری رباط کریم - وکیل برای امور شهرداری شهریار

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

دادنامه کلاسه پرونده 1328/92/33

مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

شاکی آقای الف طرف شکایت : 1_ شهرداری سنندج 2_ کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کردستان

موضوع شکایت و خواسته ابطال بند 26 مصوبه کمیسیون مذکور و ابطال پروانه ساختمانی ابطال مصوبه موردی که منشاء صدور پروانه خلاف قانون در احداث بنا شده و آثار و نتایج آن در صلاحیت در شعب دیوان عدالت اداری است.

گردشکار : مخلص و ماحصل ادعای شاکی آن است مصوبه شماره 90/20911 ص مورخ 90/8/4 درخصوص پلاک 456 فرعی از 1328 اصلی متعلق به آقای عبدالناصر شجاعی به مساحت 99/5 مترمربع مبنی بر احداث صد درصد بنا موجب تضییع حقوق 25 خانه از جمله شاکی می شود و خواستار ابطال مصوبه مذکور و پروانه ساخت بنا که منشا صدور آن مصوبه مورد اعتراض می باشد که با ارجاع دادخواست به این شعبه و ابلاغ آن به طرف شکایت خوانده ردیف اولی طی لایحه دفاعیه منبوت به شماره 3325 مورخ 92/11/14 دفاعیا بیان می دارد منشا صدور پروانه مصوبه مذکور بوده و تخلفی از ناحیه شهرداری در نقض مقررات مشهود و ملحوظ نبوده و اگر از ناحیه اجرای مصوبه خسارتی به شاکی وارد شده می تواند مطالبه نماید و خوانده ردیف دوم نیز طی لایحه ثبت شده به شماره 2637 مورخ 92/9/23 در مقام دفاع بیان می‌دارد پلاک متعلق به آقای عطایی متفاوت از پلاک های دیگر بوده و با توجه به زاویه تابش آفتاب و نحوه استقرار عرض مشکلی وجود نداشته و با توجه به موافقت با تغییر جانمایی اشرافیت منتفی است رد شکایت مورد استدعا می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص وضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

وکیل متخصص شهرداری-09194504079

رای شعبه سی و سوم دیوان

نظر به اینکه سازمان بازرسی کل کشور ناظر عام بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاههای مشمول بازرسی در گزارش شماره 36/92/668 /س با استناد به بند 4 4 9 طرح تفصیلی شهر سنندج که در اکثر سطح اشتغال مجاز در طبقات برای پلاک های مسکونی موجود دریافت شهر با مساحت 50 متر مربع تا 100 متر مربع 80 درصد اعلام شده و مصوبه مورد اعتراض در تخالف و تغایر طرح تفصیلی می باشد و با توجه به اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرر افی الاسلام کمیسیون مجاز به تضییع حقوق مجاورین نبوده است بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با استناد به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض و پروانه ساخت بنا که مخالف ضوابط تفصیلی می‌باشد صادره و اعلام می گردد رای صادره طبق ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری.

برگرفته ازصلاحیت شعب دیوان عدالت اداریدر رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمد رضا دلاوری- محمد حسین دلاوری

این نمونه رای را هم از دست ندهید : مقررات ، شرایط و نحوه ابطال پروانه ساختمان ملک همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


وکیل شهرداری در ورامین - وکیل متخصص شهرداری قرچک - وکیل برای امور شهرداری دماوند
وکیل جهت شکایت از شهرداری فیروزکوه,امکان ارسال مطالب و مدارک از طریق دو پیام رسان تلگرام و واتس آپ برای شما فراهم است و می توانید قبل از تنظیم وکالتنامه و یا مراجعه به اینجانب نسبت به ارسال مدارک خویش به شماره موبایل 09194504079 اقدام نمائید