میزان عوارض شهرداری پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی

عوارض پیش آمدگی معابر - مقررات پیش آمدگی معابر - جریمه پیش آمدگی ساختمانی - میزان عوارض پیش آمدگی


نمونه دادخواست ها