اعاده دادرسی از رای کمیسیون ماده 100 با استفاده از نظر کارشناسی

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


اعاده دادرسی از رای ماده صد-وکیل برای ماده ۱۰۰ شهرداری-وکیل تخصصی ماده 100-وکیل ماده 100شهرداری-وکیل متخصص ماده صد-وکیل برای تخلفات ساختمانی

استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر از بین رفتن استحکام کل بنای ساختمان در صورت اجرای حکم کمیسیون ماده 100 به تخریب قسمتی از بنا دلیل جدید و موثر و از موجبات اعاده دادرسی است.وکیل برای تخلفات ساختمانی

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد

شماره دادنامه : 9209970902800332 مورخ 1392/02/23

رای دیوان

در خصوص درخواست(د.ی)،(ح.ق) و (الف.ع) به طرفیت شهرداری کرج مبنی بر اعمال ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه فوق با توجه به اسناد و مدارک ابرازی و بررسی و ملاحظه پرونده اصلی و نظر به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره... مبنی بر از بین رفتن استحکام بنای ساختمان در صورت اجرای رای کمیسیون استناد نموده است که دلیلی جدید و موثر است و نظر به دفاعیات طرف شکایت در لایحه جوابیه شماره به استناد ماده مزبور و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و مقرر می‌دارد کمیسیون هم عرض با جلب نظر هیات سه نفره کارشناس رسمی دادگستری در موارد معترض عنه از جمله از بین رفتن استحکام بنای کل ساختمان در صورت اجرای رای کمیسیون ضرورت تخریب و غیره با رعایت مفاد تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مجددا با حضور شاکی به موضوع رسیدگی نماید کارشناسان محترم  موظف اند پس از ملاحظه اسناد و مدارک شاکی و پرونده شهرداری و... با حضور در محل به همراه شاکی و نماینده طرف شکایت موارد اعلامی را بررسی سپس نظریه خود را به صورت مستند و مستدل به همراه کروکی و عکس و فیلم تهیه شده به کمیسیون ارائه نمایند رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه جباری_ پراینده شهرستانی

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی،کمیسیون ماده 100شهرداری و دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


نمونه رای دیوان - اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری - وکیل متخصص ماده صد
وکیل تخصصی اعاده دادرسی ماده 100, چنانچه در دیوان عدالت اداری رای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دایر بر تخریب تایید شود و سپس مالک با ارائه نظر کارشناسی مدعی از بین رفتن استحکام بنا در صورت تخریب شود در این صورت اعاده دادرسی در برخی موارد مورد پذیرش دیوان عدالت قرار می‌گیرد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها