رسیدگی به شکایت از عدم رعایت تشریفات ثبتی صدور سند

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


اعتراض به اجرای ثبت-اعتراض به ثبت در دیوان-اعتراض به عملیات ثبتی-شرایط اعتراض به ثبت-وکیل متخصص دیوان عدالت

رسیدگی به شکایت از اداره ثبت مبنی بر عدم رعایت تشریفات ثبتی صدور سند خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900700379 مورخ 1392/02/17

رای دیوان

شاکی طی دادخواست تقدیمی عدم رعایت تشریفات ثبتی صدور سند مطابق مواد 147 و 157 قانون ثبت را مورد شکایت قرار داده است که این خواسته از مصادیق ماده 13 قانون دیوان نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه جعفری ورامینی _بشارتی فر

برای مطالعه نمونه احکام دیگری از شهبات دیوان عدالت در مورد ثبت اینجا را کلیک کنید

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


نمونه رای صلاحیت دیوان - اعتراض به تشریفات ثبتی در دیوان - شکایت برای سند در دیوان
نمونه رای صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت,رسیدگی به شکایت از اداره ثبت مبنی بر عدم رعایت تشریفات ثبتی صدور سند خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی