شکایت برای اعطای مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه در دیوان عدالت اداری

در شاخه : مجموع مقررات و آرای مربوط به مشاغل سخت و زیان آور


قانون‌حفاظت مقابل اشعه-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل تهران در دیوان-وکیل کارمندان-وکیل کارمندان در دیوان

1.منشا قانونی

به موجب ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/30 به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند مزایای زیر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین نامه های مربوط تعلق میگیرد.

1_ کاهش ساعات کار هفتگی تا میزان 25% ساعات کار مقرر برای سایر کارکنان

2_ افزایش میزان مرخصی استحقاقی سالیانه تا یک ماه در سال برای مدت اشتغال به کار با اشعه استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه در اینگونه موارد در طول هر سال اجباری است.

3_ افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازاء هر یک سال کار با اشعه حداکثر این افزایش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخرید بازنشستگی از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب می باشد.

4_ پرداخت تا 50 درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 112026/ت57همورخ 69/2/29 هیات وزیران نیز مقرر می کند احتساب سوابق کار با اشعه جهت بازخرید بازنشستگی از کار افتادگی و تعیین حقوق و طبقه به شرح زیر می باشد الف_ کارکنان با پرتو گروه الف به ازاء هر سال خدمت یک سال افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر ده سال ب_ کارکنان با پرتو گروه (ب) به ازاء هر سال خدمت 6 ماه افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر پنج سال. اشخاص مشمول برای مطالبه مزایای مربوط به استناد بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان طرح دعوا می کنند.

رای دیوان

نظر به اینکه شاکی بر اساس مفاد نامه شماره...مورخ 1391/12/26 دفتر امور حفاظت در برابر اشعه کشور سنوات خدمتی شاکی در قرارگاه پدافند هوایی در کمیسیون تشخیص صلاحیت کار با اشعه مورد بررسی و با توجه به اشتغال به کار با اشعه نامبرده افزایش مدت 2 سال و 6 ماه و 10 روز به سنوات خدمت ایشان با استفاده از قانون حفاظت در برابر اشعه مورد تایید قرار گرفته است و نیز مطابق مفاد نامه شماره... مورخ 91/11/21 مدیریت دفتر هماهنگی ایمنی پرتو(دهاپ) سنوات ارفاقی کار با اشعه مشارالیه مورد تایید انرژی اتمی واقع شده است و از طرفی مشتکی عنه در خصوص مورد دفاع موجه و دلیل موثری مبنی بر قانون بودن اقدام خود در عدم اجابت خواسته شاکی ابراز و ارائه ننموده است بنا به مراتب مرقوم شکایت مطروحه به نظر این مرجع تشخیص و مستندا به ماده 20 قانون حفاظت در برابرش اشعه و به استناد ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن به شرح خواسته صادر و اعلام می گردد.

برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه نمونه رای در این مورد اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


وکیل پایه یک دیوان عدالت - وکیل برای شکایت در دیوان - وکیل دیوان عدالت تهران
الزام به اعطای مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه,به موجب ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/30 به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند مزایائی مطابق قانون تعلق می گیرد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها