اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری برای بازنشستگی پیش ازموعد

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری


ابطال رای تامین اجتماعی با اعاده دادرسی-اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت-اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری-تقاضای اعاده دادرسی از رای تامین اجتماعی-دیوان عدالت اداری-شرایط اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری-مقررات اعاده دادرسی در دیوان عدالت-نقض رای تامین اجتماعی با اعاده دادرسی-نمونه حکم اعاده دادرسی دیوان عدالت-نمونه رای اعاده دادرسی از رای تامین اجتماعی-نمونه رای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری-وکیل اعاده دادرسی دیوان عدالت-وکیل برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت-وکیل تهران برای اعاده دادرسی-وکیل تهران در اعاده دادرسی-وکیل دعاوی اعاده دادرسی-وکیل متخصص اعاده دادرسی

نمونه رای اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری

شعبه 16 دیوان عدالت اداری 91/3/30 شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 890227_89/7/6

با توجه به مستندات تقدیمی و جدید که در زمان تقاضا دارای 26 سال و 4 ماه و 18 روز سابقه بوده است ضمن قبول اعاده دادرسی و نقض دادنامه صادره حکم به ورود شکایت و بازنشستگی پیش از موعد شاکی صادر و اعلام می‌شود خلاصه پرونده شاکی آقای م.س از کارکنان شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان غربی در تاریخ 89/4/29 با تقدیم دادخواست تقاضای بازنشستگی پیش از موعد نموده است.

شکایت پس از ثبت به شعبه 16 دیوان عدالت اداری ارجاع شد و شعبه مذکور با لحاظ جمیع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه به شرح دادنامه شماره 227 مورخ 1389/7/6 با این توجیه که شاکی در تاریخ تقاضا دارای 25 سال سابقه نبوده و حسب اعلام اداره خوانده تامین اجتماعی در خرداد سال 89 سابقه 25 سال را دارا شده است به لحاظ دارا نبودن شرایط قانونی حکم به رد شکایت به طرف این سازمان تامین اجتماعی صادر نموده و همچنین در خصوص شکایت شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جهت عدم توجه دعوی به مشتکی عنه به شرح دادنامه 89/7/6 میز حکم به رد شکایت صادر نموده است.

پس از مدتی شاکی در خصوص همان موضوع مدعی تحصیل دلیل جدیدی شده و درخواست اعاده دادرسی نمود در تاریخ 89/8/30 پرونده به شعبه 16 دیوان عدالت اداری ارجاع شد اما شعبه مذکور با این توجیه که شکایت اخیر سابقه طرح و صدور رای داشته و در نتیجه از اعتبار امر مختومه برخوردار است به شرح دادنامه شماره 424 مورخ 89/11/17 به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر نموده است.

شاکی پس از اقدامات فوق در مورخه 89/1/19 اقدام به سابقه خدمت نظام وظیفه از تاریخ 60/11/20 لغایت 62/5/20 نمود و با احتساب دوره خدمت نظام وظیفه در سوابق پرداخت حق بیمه از سوی صندوق ضمن ادعای تحصیل مدرک جدید در دادخواست دیگری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به تاریخ 89/7/6 خواهان خواستار اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 890227_89/7/6 شد که دادخواست پس از ثبت به شعبه 16 دیوان عدالت اداری ارجاع شد و نسخه دادخواست جهت ارائه لایحه جوابیه برای طرف شکایت ارسال گردید دستگاه خوانده سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 1390/12/28 اعلام داشت که مطابق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری جهت اعاده دادرسی مدارک ارائه شده توسط طرفین دعوا باید واجد دو شرط ذیل باشند:

الف) جدید بودن مدارک

ب) موثر بودن در رای

در خصوص شرط اول مدرکی که شاکی ارائه نموده است جدید نبوده بلکه از سال 1389 اعمال گردیده و در خصوص شرط دوم نیز مدارک موثر در رای نمی باشد چرا که ملاک عمل جهت بازنشستگی شاکی احراز شرایط قانونی در زمان استعلام شرکت مخابرات میباشد که بر این اساس خدمت سربازی شاکی از اردیبهشت ماه 89 جزو سوابق بیمه ای وی منظور گردید و بدیهی است در مورخ 88/9/9 یعنی زمان استعلام شرکت مخابرات سابقه پرداخت حق بیمه شاکی همان 8818 روز بوده که کمتر از حداقل 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه لازم جهت بازنشستگی پیش از موعد است چنانچه شاکی پس از تاریخ مذکور به هر عنوان 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه را احراز نماید. نمی‌توان اثر آن را به قبل از تاریخ 88/9/9 سرایت داد چرا که سابقه بیمه ای مربوط به خدمت دوران نظام وظیفه شاکی از اردیبهشت ماه سال 89 به بعد ایجاد گردیده و از تاریخ مذکور به بعد دارای آثار قانونی است بنابراین در زمان استعلام شرکت مخابرات شاکی فاقد شرایط قانونی جهت برقراری مستمری بوده و احراز شرایط پس از آن فاقد اثر قانونی است نهایتاً با توجه به مراتب فوق شعبه 16 دیوان عدالت اداری در تاریخ 1391/3/30 تشکیل جلسه داده و ضمن مطالعه پرونده با قبول اعاده دادرسی دادنامه معترض عنه را نقض کرده و به شرح ذیل حکم به ورود شکایت و بازنشستگی پیش از موعد صادر نموده است.

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته فوق الذکر شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن با ملاحظه پاسخ مشتکی عنه و با توجه به مستندات قدیمی و جدید که شاکی در زمان تقاضا 88/6/11 دارای 26 سال و 4 ماه و 18 روز سابقه حسب تاییدیه کارگزینی بوده است و در حکم کارگزینی صادره 88/12/9 نیز بر داشتن بیش از 25 سال سابقه تاکید شده است و پینت سابقه بیمه‌پردازی نیز حکایت از همین امر دارد برگهای 5 و 6 و 7 و 8 و 9 پرونده علیهذا ضمن قبول اعاده دادرسی و نقض دادنامه صادره از شعبه 16 به شماره 890227_89/7/6 حکم ورود شکایت و بازنشستگی پیش از موعد شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره مستندا به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

نمونه آرای بیشتری را با کلیک بر اینجا در مورد اعاده دادرسی دیوان عدالت بخوانید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


بازنشستگی پبش از موعد - نمونه رای - نمونه رای دیوان
نمونه رای اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری,اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری برای بازنشستگی پیش ازموعد