نمونه حکم ابطال رای کمیسیون ماده 12 در دادگاه

در شاخه : مجموع قوانین و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 12 زمین شهری - نمونه آرای مربوط به کمیسیون ماده 12 زمین شهری


وکیل تخصص زمین شهری-وکیل برای زمین شهری-وکیل متخصص زمین شهری-وکیل امور زمین شهری

به تاریخ 86/9/28 پرونده کلاسه : 853/151/86

شماره دادنامه : 1015 مرجع رسیدگی : شعبه 151 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی شعبه محلاتی

خواهان : قاسم حاجی محمد با وکالت ابوالفضل خوانده : سازمان مسکن و شهرسازی

خواسته : ابطال رای کمیسیون ماده 12

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای قاسم حاجی محمد با وکالت آقای ابوالفضل به طرفیت سازمان زمین شهری به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موضوع پلاک ثبتی شماره 137/1809 واقع در بخش 12 تهران دادگاه با توجه و ملاحظه پرونده و پاسخ استعلام ثبتی به شماره 64715 مورخ 85/10/2 اداره ثبت شهرری و نظر به مدلول نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 2211 مورخ 86/7/28 که همگی به اتفاق نظر با تطبیق ملک موضوع دعوی در محل اعلام نمودند با توجه به ساخت و ساز در اکثر پلاک های مجاور و منطقه و تغییرات حاصله ناشی از تخلیه زوائد و نخاله های ساختمانی در این زمین لایه روبی دستخوش تحولات اساسی گردیده ولیکن وجود پارک های بزرگ در فواصل کم از این اراضی و در منطقه امکان مطالعات خاک شناسی را فراهم می سازد مطالعات انجام شده از نظر بررسی های فیزیوگرافی خاک اراضی در منطقه و مقاطع موجود بافت خاک این اراضی را شنی رسی لوم دار با ساختمان نسبتا فشرده و به حالت کلوخه ای و با نفوذ پذیری مناسب و رنگ قهوه ای در لایه روبی نشان می دهد در لایه زیرین بافت خاک شنی رسی همراه با مواد آلی و نفوذ پذیری مناسب و رنگ قهوه ای روشن است با توجه به اینکه مشخصات مذکور و مشاهدات عکس های متداول بین المللی مطابق با خاک های زراعتی بوده آثار موجود در طبقات خاک وجود چندین اصله درخت و مشاهدات عکس های هوایی موید آن و استفاده این اراضی برای فعالیت های زراعتی در گذشته می باشد و با عنایت به موارد مشروحه در فوق از جمله مستثنیات اعلام شدن ملک از طرف اداره منابع طبیعی بررسی‌های نقشه 12000 از نظر وضعیت ناشی از به هم خوردگی خاک همراه با شیار هایی در سطح الارض در گذشته اراضی مورد ترافع و نیز مطالعات اینجانبان شش دانگ قطعه 2518 تفکیکی به شماره پلاک 1809 فرعی از 137 اصلی به مساحت 120 متر مربع واقع در قریه هاشم آباد بخش 12 تهران من حیث المجموع قبل از تاریخ تصویب قانون زمین شهری مسبوق به احیا و عمران بوده که با شروع توسعه شهر تهران عملیات زراعتی در آن متوقف و رها شده است لذا در تاریخ 58/4/5 جزو اراضی بایر محسوب می شود و نظر به اینکه اولا نماینده خوانده اعتراض موثری که مثبت مباینت نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه باشد اعلام ننموده است و به نظر دادگاه با توجه به توضیحات تفصیلی کارشناسان منطبق با واقعیت می باشد لذا دعوی خواهان ثابت تشخیص و مستندا به ماده 12 قانون زمین شهری حکم به ابطال رای شماره 3131 ک82 کمیسیون ماده 12 همان قانون صادر و اعلام می نماید ضمناً خوانده به پرداخت مبلغ...‌ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌گردد رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر تهران می باشد.

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی تهران

برای مطالعه نمونه آرای دیگری از دادگاه در این موضوع اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه حکم دادگاه - ابطال رای کمیسیون ماده 12 - نحوه اثبات احیا بودن زمین
ابطال رای کمیسیون ماده 12,چنانچه ملکی قبل از تاریخ تصویب قانون زمین شهری مسبوق به احیا و عمران بوده و بعدا با رای کمیسیون ماده 12 موات اعلام شده امکان ابطال رای کمیسیون با استناد به دلایل و مدارک در دادگاه وجود دارد