شرایط موافقت با انتقال کارمند زن به محل سکونت شوهر

در شاخه :


شرایط انتقال کارکنان دولت-نمونه رای انتقال کارکنان زن-وکیل امور اداری

شرایط موافقت با انتقال کارمند زن به محل سکونت شوهر به استناد اصل 25 قانون اساسی

نظر به اصل 25 قانون اساسی مبنی بر حمایت از کیان خانواده و بخشنامه معاون رئیس جمهور آموزش و پرورش ملزم به موافقت با انتقال خواهان به محل سکونت شوهر می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه‌ : 9109970900303731 مورخ 1391/11/30

رای دیوان

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت سازمان آموزش و پرورش لرستان نظر به اینکه مطابق مدارک ضمیمه دادخواست همسر شاکی در تهران سکونت دارد و قاعدتا شاکی نیز به تبعیت از همسرش باید در تهران ساکن باشد عنایت به اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از کیان خانواده و بخشنامه شماره 75168 م/ 16055 مورخ 75/1/21 معاون وقت رئیس جمهور در خصوص انتقال بانوان شاغل به شهر محل سکونت همسر و اینکه موازین موصوف بر مقررات راجع به نقل و انتقال عادی کارکنان آموزش و پرورش حاکم است علیه آزاد حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به موافقت با انتقال شاکی از لرستان به تهران بدیهی است موافقت مقید نیز برای انجام انتقال ضروری است صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه

واحدی-فرزد

سالن برای مطالعه نمونه آرا و مقررات اداری کارکنان دولت اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این نمونه رای را هم بخوانید : مرجع تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - انتقال کارمندان خانم به محل سکونت شوهر
قانون انتقال کارکنان زن به محل سکونت شوهر,به استناد اصل ۲۵ قانون اساسی نظر به اصل ۲۵ قانون اساسی مبنی بر حمایت از کیان خانواده و بخشنامه معاون رئیس جمهور آموزش و پرورش ملزم به موافقت با انتقال خواهان به محل سکونت شوهر می باشد.