وضعیت مالکیت اشخاص بعد از عدم اجرای طرح عمومی

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


وکیل ابطال توافق با شهرداری-وکیل ابطال توافقات دولتی-وکیل شکایت از توافقات شهرداری-وکیل متخصص شهرداری

وضعیت مالکیت اشخاص بعد از عدم اجرای طرح عمومی

اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن یکی از نتایج قراردادی بودن توافق های شهرداری این است که چنانچه شهرداری دارای طرح نباشد یا طرح مورد نظر هنوز مصوب نباشد در صورتی تراضی بر انتقال ملک و انعقاد قرارداد این قرارداد محصول بر صحت می باشد چرا که مالک با طیب نفس ملک خود را به دستگاه اجرایی منتقل نموده است بدون آنکه توافق وی در نتیجه ی اجبار و یا اکراه تحصیل شده باشد لذا فقدان طرح یا مصوب نبودن به اراده آزاد مالک خلالی نمی‌رساند.

وکیل ابطال توافق با شهرداری،وکیل ابطال توافقات دولتی،وکیل در امور قراردادها،وکیل شکایت از توافقات شهرداری،وکیل متخصص شهرداری

هرچند شهرداری در مذاکرات اولیه خرید ملک از طرح نام برده و مقصود از انجام معامله را اجرای یک پروژه عمومی اعلام نموده است این امر حداکثر می‌تواند به عنوان جهت معامله فرض شود همچنان که گفته شده جهت معامله داعی یا انگیزه ی غیر مستقیم و با واسطه‌ای است که طرف معامله در تشکیل عقد در سر دارد این انگیزه یا داعی یا هدف در اشخاص مختلف به تناسب وضعیت شخصی و شرایط اقتصادی متفاوت است.

 

اما در صورتی که توافق های شهرداری تملک تلقی شده و برخلاف نظر برخی نویسندگان که آن را اعمال تصدی دانسته اند این اقدام از جمله اعمال حاکمیت محسوب شود اقدام به جلب موافقت مالک معامله و قرارداد نیست تا بتوان آن را حتی بدون وجود طرح مصوب نیز صحیح دانست شهرداری پیش از وجود طرح مصوب حق ندارد موافقت مالکان را جلب نماید لذا هرگونه توافقی در این خصوص بی اعتبار است از آن جا که تصویب و اجرای طرح اعمال حاکمیت بوده و با قوه ی قاهره همراه است تا طرحی موجود نباشد چنین قدرتی برای شهرداری متصور نیست لذا تملک های بدون طرح مصوب محکوم به بطلان است.برگرفته از شهر در پرتو رویه قضائی-دکتر غلامرضا کامیار

دانستن مطالب بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه رای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری_09194504079

این مطلب را از دست ندهید : طرح جامع شهری چیست؟


عدم اجرای طرح و مالکیت شهرداری بر املاک مردم - وکیل شکایت از توافقات شهرداری - وکیل متخصص شهرداری
مالکیت شهرداری بر املاک مردم در صورت عدم اجرای طرح09125253824,ما بر آنیم که بهترین نتایج را بر اساس تجربیاتمان در دعاوی که به ما می‌سپارید برای شما به ارمغان بیاوریم و امیدواریم که با شناختی که از قانون و رویه قضائی داریم بتوانیم یاری رسان حقوق تضیع شده شما باشیم چون ما متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری هستیم

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها