شرط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر برای کارمندان

بهترین وکیل دیوان عدالت - وکیل پایه یک دیوان - وکیل دعاوی اداری - وکیل دعاوی ملکی - وکیل کارمندان در دیوان


طرح دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن

تنظیم سند ملک رهنی - وکیل الزام به سند - وکیل دعاوی دیوان عدالت - وکیل دعاوی ملکی - وکیل متخصص سرقفلی


شرایط طرح دعوای دسته جمعی دیوان عدالت اداری

شکایت از قرارداد در دیوان - مشاوره تخصصی عدالت اداری - مقررات شکایت از سازمانها - وکالت در دعاوی ملکی - وکیل ابطال مصوبات دولتی - وکیل امور ملکی - وکیل با تجربه در اراضی - وکیل برای اعتراض در دیوان - وکیل پرونده های دیوان عدالت - وکیل پرونده های ملکی - وکیل تنظیم قرارداد - وکیل دعاوی ملکی - وکیل شکایت از سازمانهای دولتی - وکیل شهرداری تهران - وکیل قراردادهای ملکی - وکیل متخصص مبایعه نامه


نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

شکایت از سازنده ملک - شکایت از مسکن مهر - مشاوره تخصصی دیوان عدالت - وکالت در دیوان عدالت - وکیل برای دیوان عدالت - وکیل پرونده های ملکی - وکیل تخصصی عدالت اداری - وکیل دعاوی ملکی - وکیل شکایت از سازمانها - وکیل شکایت از مسکن مهر - وکیل قرارد پیش فروش - وکیل متخصص قرارداد مشارکت - وکیل و مشاوره دیوان عدالت


وضعیت صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد

شکایت از قرارداد در دیوان - مشاوره تخصصی عدالت اداری - مقررات شکایت از سازمانها - وکالت در دعاوی ملکی - وکیل ابطال مصوبات دولتی - وکیل امور ملکی - وکیل با تجربه در اراضی - وکیل برای اعتراض در دیوان - وکیل پرونده های دیوان عدالت - وکیل پرونده های ملکی - وکیل تنظیم قرارداد - وکیل دعاوی ملکی - وکیل شکایت از سازمانهای دولتی - وکیل شهرداری تهران - وکیل قراردادهای ملکی - وکیل متخصص مبایعه نامه


مراحل رسیدگی به تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 99 استانداری

تشکیل پرونده کمیسیون ۹۹ - کمیسیون ماده ۹۹ استانداری - مدارک کمیسیون ماده 99 استانداری - مشاوره تخصصی کمیسیون شهرداری - وکالت پرونده های ملکی - وکیل تخصصی تخلفات ملکی - وکیل تخلفات ساختمانی - وکیل جرائم ساختمانی - وکیل جرایم‌ساختمانی - وکیل دعاوی ملکی - وکیل شکایت از کمیسیون - وکیل ماده ۹۹ استانداری - وکیل متخصص کمیسیون فرمانداری


مرجع و نحوه رسیدگی به تخلف های ساختمانی در خارج از حریم شهرها

تشکیل پرونده کمیسیون ۹۹ - کمیسیون ماده ۹۹ استانداری - مدارک کمیسیون ماده 99 استانداری - مشاوره تخصصی کمیسیون شهرداری - وکالت پرونده های ملکی - وکیل تخصصی تخلفات ملکی - وکیل تخلفات ساختمانی - وکیل جرائم ساختمانی - وکیل جرایم‌ساختمانی - وکیل دعاوی ملکی - وکیل شکایت از کمیسیون - وکیل ماده ۹۹ استانداری - وکیل متخصص کمیسیون فرمانداری


صدور مجوز ساخت بخشداری برای املاک واقع در محدوده شهری

احداث بنا با مجوز - الزام به صدور مجوز ساخت - بهترین وکیل امور شهرداری - ساخت بنا با مجوز فرمانداری - وکیل امور شهرداری - وکیل امور ملکی - وکیل پرونده های شهرداری - وکیل تخصصی عدالت اداری - وکیل تهران در دیوان عدالت - وکیل دعاوی دیوان عدالت - وکیل دعاوی ملکی - وکیل شکایت در دیوان


مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

افراز و تفکیک املاک - تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ - تفکیک ملک بدون مجوز - دستور موقت تخلفات ساختمانی - دستور موقت توقف تخریب - کمیسیون ماده ۹۹ استانداری - وکالت تخصصی در تخلفات ساختمانی - وکیل انبوه سازان - وکیل با تجربه در اراضی - وکیل برای تخلفات ساختمانی - وکیل برای کمیسیونهای شهرداری - وکیل تخلفات ساختمانی - وکیل توقف اجرای حکم تخریب - وکیل جهت تخلفات ساختمانی - وکیل دعاوی ساختمانی - وکیل دعاوی ملکی - وکیل سازندگان املاک - وکیل شکایت ساختمانی - وکیل متخصص تخلفات ساختمانی - وکیل متخصص کمیسیون استانداری


شرایط تقاضای تخلیه عین مستاجره به دلیل تغییر شغل مستاجر

تخلیه بابت تغییر شغل - تخلیه به دلیل تغییر شغل - مشاوره تخصصی ملکی - مقررات تخلیه مستاجر - مقررات تخلیه ملک - نحوه تخلیه مستاجر - وکالت پرونده های ملکی - وکالت دعاوی ملکی - وکیل تخصصی دعاوی ملکی - وکیل تنظیم مبایعه نامه - وکیل جهت دعاوی ملکی - وکیل دعاوی املاک - وکیل دعاوی ملکی - وکیل قرارداد مشارکت در ساخت - وکیل متخصص دعاوی ملکی - وکیل محدوده چهارراه ولیعصر - وکیل ولیعصر تهران


نمونه رای داگاه بابت شکایت تحویل ملک  قبل از تنظیم سند رسمی

الزام فروشنده به تحویل مبیع - بهترین وکیل شهرداری - تحویل مبیع - مقررات تحویل مبیع - نمونه رای دادگاه - وکالت پرونده های ملکی - وکالت دعاوی ملکی - وکیل تنظیم مبایعه نامه - وکیل جهت مبایعه نامه - وکیل دعاوی شهرداری - وکیل دعاوی ملکی - وکیل سرقفلی - وکیل شهرداری تهران


نحوه مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع 

ابطال قرارداد فروش - استرداد ثمن معامله - بهترین وکیل سرقفلی - مستحق للغیر بودن معامله - مطالبه خسارت از فروشنده - نحوه ابطال مبایعه نامه - نحوه صحیح ابطال مبایعه نامه - نحوه صحیح شکایت ابطال قرارداد - وکیل ابطال مبایعه نامه - وکیل امور بیع نامه - وکیل تخصصی دعاوی ملکی - وکیل دعاوی ملکی


تاثیر مصادف شدن روز انجام تعهد بایع با تعطیلی رسمی

تعیین روز تعطیل برای دفترخانه - گواهی عدم حضور - وکیل امور ملکی - وکیل برای دعاوی ملکی - وکیل تخصصی سرقفلی - وکیل دعاوی سرقفلی - وکیل دعاوی ملکی - وکیل شکایت از مالک - وکیل متخصص سرقفلی - وکیل متخصص مبایعه نامه


نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص تصرفات اندک و اشتباهی در ملک غیر

خسارت تصرف املاک دیگران - مجازات تصرف بخشی از املاک - مقررات ساخت در ملک دیگری - نمونه آرای ملکی - وکیل امور املاک - وکیل برای دیوان عدالت - وکیل تخصصی علیه سازنده - وکیل تخصصی مشارکت ساخت - وکیل دعاوی ملکی - وکیل شهرداری تهران - وکیل علیه سازنده - وکیل علیه شهرداری - وکیل متخصص قرارداد مشارکت


نحوه صدور پروانه ساختمانی در روستاهای واقع در حریم شهرها

بهترین وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری - بهترین وکیل دعاوی شهرداری - بهترین وکیل دعاوی ملکی - صدور مجوز ساخت در خارج از حریم شهر - مجوز ساخت برای املاک در روستا - مرجع صدور پروانه ساخت در حریم شهر - مرجع صدور پروانه ساخت در روستا - مقررات صدور مجوز ساخت در روستا - وکیل دعاوی اراضی - وکیل دعاوی ملکی - وکیل شکایت از شهرداری - وکیل شکایت علیه بخشداری - وکیل شکایت علیه دهیاری


نحوه صدور پایان کار و عدم خلاف ساختمان توسط شهرداری

مقررات صدور عدم خلاف ساختمانی - مقررات گواهی عدم خلاف ملک - نحوه صدور گواهی ساختمانی - وکیل امور شهرداری - وکیل برای شهرداری - وکیل تخصصی شهرداری - وکیل دعاوی شهرداری - وکیل دعاوی ملکی - وکیل شکایت علیه شهرداری - وکیل شهرداری تهران - مراحل صدور پایانکار - مراحل صدور گواهی عدم خلاف - وکیل دیوان عدالت اداری - وکیل دیوان عدالت


تفاوت‌ دعوای مزاحمت از حق با دعوای ممانعت از حق

تفاوت دعوی مزاحمت با ممانعت - وکیل امور اراضی - وکیل امور املاک - وکیل تخصصی دیوان عدالت - وکیل جهت دیوان عدالت - وکیل دعاوی ملکی - وکیل شکایت از شهرداری - وکیل شکایت علیه شهرداری - وکیل متخصص سرقفلی - وکیل دیوان عدالت - وکیل دیوان عدالت اداری


ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقد سابقه ثبتی

اثبات مالکیت با قولنامه - تخلیه متصرف با قولنامه - خلع ید متصرف با قولنامه - رای وحدت رویه خلع ید - نحوه اثبات مالکیت - نحوه شکایت از متصرف با قولنامه - وکیل امور اراضی - وکیل امور ملکی - وکیل برای خلع ید - وکیل تخصصی اراضی - وکیل جهت دادگاه حقوقی - وکیل دعاوی ملکی - وکیل متخصص خلع ید - وکیل دیوان عدالت اداری - وکیل پرونده های ملکی - وکیل اثبات مالکیت